Bệnh viện Kiến An - Khám chữa bệnh tất cả các ngày trong tuần - Chúng tôi luôn luôn nỗ lực để mang đến cho người bệnh "Sự phục vụ hoàn hảo" nhất.
 
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Phòng Tổ chức Cán bộ có các nhiệm vụ chính:

 + Xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hằng năm về kế hoạch phát triển số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ( công chức, viên chức);

 + Xây dựng mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ về kiện toàn tổ chức bộ máy về quản lý đội ngũ công chức, viên chức theo đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước;

 + Tham mưu xây dựng các qui định,  các quyết định cụ thể về tổ chức bộ máy của các đơn vị cơ sở bao gồm việc thành lập, sáp nhập, giải thể, xác định vị trí chức năng  nhiệm vụ  quyền hạn, phân công phân cấp, cơ cấu tổ chức, biên chế, quan hệ công tác và lề lối làm việc;

 + Hướng dẫn chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện áp dụng chức danh tiêu chuẩn, nghiệp vụ của công chức, viên chức, thực hiện định mức số người làm việc và các chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc.

 + Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các công tác: quản lý nguồn quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, miễn nhiệm công chức, viên chức quản lý; bố trí sử dụng công chức, viên chức; tuyển dụng công chức viên chức; công tác đào tạo bồi dưỡng; đánh giá chuẩn chức danh nghề nghiêp; đánh giá xếp loại công chức viên chức; thực hiện các chế độ chính sách; bảo vệ chính trị nội bộ theo phân cấp quản lý;

 + Tham mưu thẩm định hồ sơ cấp phép thành lập các cơ sở giáo dục ngoài công lập, các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài, cơ sở giảng dạy ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng sống, dạy thêm học thêm..., và kiểm tra điều kiện mở ngành đào tạo từ trình độ cao đẳng trở lên.

 + Đề xuất với cấp Ủy về chủ trương, biện pháp xây dựng tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể quần chúng trong ngành Giáo dục và Đào tạo. Thông qua công tác điều động và bố trí sử dụng nhân sự góp phần thành lập, kiện toàn các tổ chức Đảng, tổ chức đoàn thể quần chúng ở các cơ sở giáo dục và đào tạo.

View 632; Last Edit 18/06/2021 13:30
LIÊN KẾT

BỆNH VIỆN KIẾN AN

  • 35 Trần Tất Văn, Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng
  • 0395.612.612
  • bvka.vanthu@gmail.com

BẢN ĐỒ

FACEBOOK

 
logged_in_greeting="Gửi tin nhắn cho chúng tôi"